Raamatupidamise teenus

Kliendi kohustus:
1.Edastab raamatupidajale elektrooniliselt/paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid.
2.Tasub teenuste eest õigeaegselt.

Teenuse osutaja kohustused:
1. Sisestab kulu- ja müügiarved.
2. Teeb kliendi esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded.
3. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
4. Lisab kanded, mis tagavad raamatupidamise terviklikkuse.
5. Koostab ja esitab aruanded maksuametile.
6. Koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile.
7. Annab kliendile nõu ja infot raamatupidamise kohta.
8. Raamatupidaja kontrollib algdokumentide vastavust kehtivale seadusandlusele ning arusaamatuste korral suhtlema arve esitajatega olukorra selgitamiseks.
9. Korraldab raamatupidamisarvestust lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast või rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ja järgides kutse-eetika nõudeid.
10. Korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine.

Palgaarvestus

1. Teeb igakuise palga- ja maksuarvestuse.
2. Puhkuste arvestus
3. Lisatasude, preemiate arvestamine
4. Lõpparve rahade arvestamine

Lisateenusena

1. Soovi korral kannab raamatupidaja hoolt selle eest, et saabunud arved saaksid õigeaegselt tasutud.
2. Vajadusel on raamatupidaja ülesandeks ka arvete esitamine teistele asutustele ettevõtetele osutatud teenuste või saadud kaupade eest ja kontroll väljasaadetud arvete tasumise üle